Продължете към съдържанието

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Вътрешни правила за риск от инфекция 2022-23 година

Алгоритъм за взаимодействие на учителите със заинтересованите страни за опазване здравето на децата в ДГ №4 „Теменужка“

Стратегия на Детската градина

План към стратегията на ДГ

Мерки за повишаване на качеството

Годишен план 2022-2023 година

Програмна система на ДГ №4

Етичен кодекс на №ДГ4

Правилник за дейността на детската градина 2022-23 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Механизъм за противодействие на тормоза

Алгоритъм за прилагане на механизма

Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ №4

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ №4

Седмични разпределения и дневен режим

Годишно тематично разпределение – първа група 2022-2023 година

Годишно тематично разпределение – втора група 2022-2023 година

Годишно тематично разпределение – трета група 2022-2023 година

Годишно тематично разпределение – четвърта група 2022-2023 година

План квалификация – 2022-23 година

График консултации

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ