ОРГАНИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Вътрешни правила за риск от инфекция 1921-22 година

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидимична обстановка в детските градини

Стратегия на Детската градина

План към стратегията на ДГ

Мерки за повишаване на качеството

Годишен план 2021-2022 година

Програмна система на ДГ №4

Етичен кодекс на №ДГ4

Правилник за дейността на детската градина 2021-22 година

Правилник за вътрешния трудов ред 2021

Механизъм за противодействие на тормоза 2021-22 година

Алгоритъм за прилагане на механизма

Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ №4

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ №4

График за прием деца

Седмични разпределения и дневен режим

Годишни тематични разпределения 2021-2022 година

План квалификация – 2021-22 година

График консултации

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ