Продължете към съдържанието

Образователно направление Социален свят

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Социален свят“

 

Ориентирането на детето в социалния свят води до изграждането на предпоставки, които са необходими за успешното му адаптиране и адекватно социална поведение.

 

Ядро „Общуване с околните и самоутвърждаване“

 • Разпознава поведенчески форми и емоционалното състояние на околните.
 • Демонстрира предпочитания и привързаност към близки за него хора.
 • Идентифицира се по пол, външен вид, движения, постъпки и умения сред възрастни и деца.
 • Проявява емоционално отношение към възрастни, връстници и близки общности.
 • Проявява грижа, доброжелателност, разбиране и съобразяване с груповите норми.
 • Сравнява резултати и постижения в самостоятелната си дейност, осъзнава собствени права.
 • Партнира на учител и си сътрудничи с връстници в екипен план.
 • Проявява толерантност към деца с различия.

 

Ядро „Предметна среда“

 • Сравнява и групира различни предмети и ги използва по предназначение.
 • Различава материали и средства, от които са изработени предметите, и спазва правила за безопасност.
 • Осъзнава връзката между предметите и дейностите.
 • Има представа за функциите на различни предмети и ги използва според предназначението им.
 • Съпоставя функциите на предметите и средствата на труда с професиите на възрастните. Обяснява предназначението на обществени сгради, които са в близката му среда.

 

Ядро „Здравословна и социална среда“

 • Различава състояние на здраве и болест у себе си и околните.
 • Различава професии, гарантиращи здравето и живота на хората.
 • Познава и спазва основни хигиенни норми, гарантиращи добро здраве.
 • Познава предназначението на труда на хора с различни професии и има отношение към тях.
 • Класифицира превозни средства.
 • Познава важни за децата пътни знаци и обяснява норми за безопасно придвижване.
 • Обяснява норми на поведение в детската градина и училище.
 • Познава норми на безопасност и на обществения ред.
 • Проявява отношение към предстоящата си социална роля на ученик.

 

Ядро „Културни и национални ценности“

 • Разпознава битова и празнична среда и норми на поведение според своята етническа принадлежност.
 • Има отношение към битовите и националните празници и мястото им в живота на хората.
 • Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.
 • Участва в официални празници, посветени на лица и събития (местни и национални герои).
 • Демонстрира предпочитания към достъпни културни прояви в близката среда.

Вашият коментар