Продължете към съдържанието

Образователно направление Музика

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Музика“

 

Музиката е основа за изразяване на творческите умения на детето в предучилищна възраст, а практическата й реализация чрез музицирането пряко въздейства върху развитието на детската музикалност. Без тази способност не биха могли да се възприемат натрупаните музикално-художествени ценности. Направлението „Музика“ представя своеобразен модел от изисквания, чрез които се предвижда формирането на основни умения и лично отношение към музиката и елементарни знания из областта на музикалното изкуство.

 

Ядро „Възприемане“

 • Разпознава и назовава три познати музикални произведения.
 • Разпознава визуално и слухово три музикални инструмента.
 • Разпознава слухово мъжки, женски и детски гласове.
 • Определя характера на позната музика.
 • Разпознава типични примери на валс, марш, право хоро и ръченица.
 • Проявява предпочитания към определена музика.
 • Ядро „Възпроизвеждане (музициране)“
 • Изпълнява самостоятелни и в група 1 – 3 предпочитани песни.
 • Има елементарни умения за свирене на детски музикални инструменти.
 • Проявява предпочитания към определена изпълнителска дейност (свирене и пеене) и музикално-ритмични движения.
 • Съпровожда с детски музикални инструменти познати песни.
 • Проявява емоционално отношение и желание за изпълнение на музика.

 

Ядро „Музика и игра“

 • Изпълнява основни танцови движения.
 • Изпълнява комбинации от движения.
 • Отразява чрез движения музика в двигателно двувременен и тривременен метрум.
 • Изпълнява цялостен танц.
 • Импровизира танцови движения върху позната мелодия.

Ядро „Елементи на музикалната изразителност“

 • Разпознава: високи и ниски тонове; тембър на човешки гласове и музикални инструменти; основни видове темпа (бързо и бавно); основни динамични категории (силно и тихо); основни звукови дължини (кратка и продължителна).
 • Определя посоката на движение на мелодията.
 • Определя тембъра, динамиката, метрума и темпото като изразни средства в песни и откъси от музика за слушане.

Вашият коментар