Продължете към съдържанието

Образователно направление Изобразително изкуство

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Изобразително изкуство“

 

Изобразителното изкуство осигурява възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални представи, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище. Ориентирането в достъпни произведения на изобразителното изкуство и на художествените занаяти се свързва с художественото пресъздаване и детското изобразително творчество чрез рисуването, апликирането и моделирането.

 

Ядро „Художествено възприемане“

  • Разпознава достъпни произведения на народните художествени занаяти и на изобразителното изкуство.
  • Разпознава съдържание и материали, използвани в достъпни жанрове на изобразителното и приложното изкуство.
  • Реагира емоционално при възприемане на произведения на изобразителното изкуство и народното приложно изкуство.

 

Ядро „Художествено пресъздаване“

  • Използва изобразителен материал за пресъздаване на обекти и явления.
  • Прилага изобразителни умения и техники по рисуване, апликиране и моделиране.
  • Познава основните изразни средства за рисуване, моделиране, апликиране.
  • Изразява естетическо отношение към изобразяваните обекти и резултатите от изобразителните дейности.

 

Ядро „Изобразително творчество“

  • Подбира изразните средства при изграждане на собствена творба с оглед на замисъл, жанр и вид изобразителен материал.
  • Използва подходящи средства за постигане на художествена изразителност съобразно изобразителния материал.
  • Изразява емоционално отношение към самостоятелни прояви на пресъздаване в рисунки, апликации, пластики.

Вашият коментар