Продължете към съдържанието

Образователно направление Български език и литература

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Български език и литература“

 

Практическото овладяване на българския език от децата в предучилищна възраст е основа на общуването. Резултатите от овладяването на езика и развитието на речта правят възможни по-нататъшната реализация и обучението на детето в тази посока.

 

Ядро „Свързана реч“

 • Участва устно в диалог.
 • Проявява култура на речево общуване, като изслушва събеседника и употребява словесни етикетни изрази за вежливост.
 • Възпроизвежда повествователен текст, като се придържа към авторския текст.
 • Съставя повествователен текст.
 • Съставя описателен текст.

 

Ядро „Речник“

 • Разбира и употребява думи – названия на познати предмети, лица, явления, събития.
 • Използва правилно думи с абстрактно значение.
 • Разбира и употребява често срещани думи с обобщаващо значение.
 • Определя значението на думи с обобщаващо значение.

 

Ядро „Граматически правилна реч“

 • Използва правилно формите за единствено и множествено число на съществително нарицателно име и умалителната му форма.
 • Съгласува формите на съществителни и прилагателни имена по род и число.
 • Използва правилно в речта си глаголните времена – сегашно, минало свършено и бъдеще, като се съобразява с конкретната комуникативна ситуация.
 • Съставя прости изречения.
 • Съставя въпросителни и съобщителни изречения.
 • Разширява прости изречения.
 • Използва в речта си сложни съчинени и сложни съставни изречения.

 

Ядро „Звукова култура“

 • Произнася правилно всички фонеми (звукове) в думата.
 • Изговаря правилно думите и техните граматични форми в съответствие с нормите на книжовния език.
 • Отделя изречението от текст.
 • Разграничава думите в изречението.
 • Разграничава звуковете в думата.

 

Ядро „Подготовка за „четене и писане“

 • Познава и спазва основни правила за работа с книга.
 • Има отношение към книгата и се ориентира визуално в страниците й.
 • Разпознава и назовава графични знаци на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети.
 • Възпроизвежда фигура, знак, прави и криви линии, елементи от знаци.
 • Повтаря пунктирана линия в различни изображения на предмети и печатни букви, без да излиза от линията.

 

Ядро „Възприемане на литературно произведение“

 • Възприема отначало докрай кратко литературно произведение.
 • Различава и назовава литературни произведения: римушки, гатанки, стихотворения, приказки, разкази.
 • Определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно произведение.
 • Назовава героите от познато литературно произведение.
 • Разпознава епизод от познато литературно произведение.

 

Ядро „Интерпретация на литературно произведение“

 • Изразява емоционално оценъчно отношение към литературно произведение.
 • Изразява отношението си към литературното произведение и към постъпките на героите от него.
 • Описва според основните моменти в произведението литературни герои.
 • Съотнася постъпките на герои от литературното произведение към собствения си опит.
 • Сравнява различни по жанр (проза и поезия) литературни произведения.

 

Ядро „Пресъздаване на художествена литература за деца“

 • Знае наизуст кратки стихчета и римушки.
 • Пресъздава приказка от името на даден герой.
 • Пресъздава епизод от литературно произведение, като импровизира реплики и действия.
 • Изпълнява изразително литературни произведения или откъси от тях, като влиза в роля.
 • Променя началото или края на произведението.

Вашият коментар