ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за функциониране на детското заведение

през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

        Правила са изготвени в съответствие заповед на министъра на здравеопазването за епидемиологичната обстановка в страната  и Насоки за работа в детските градини в условията на  COVID-19, изготвени от Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването.

Целта на тези мерки и правила е да се осигурят условия, детската градина  да остане максимално без рискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Важно е и за всички нас- учители и родители, да  осигурим  условия за поддържане на положителен психоклимат, за намаляване на факторите на напрежение и стрес и за спокойно пребиваване на децата в детската градина.

Ред за приемане  на децата:

 1. Работното време на детската градина се променя както следва:

Сутрин от 7.00  до 18.30 ч. вечер, като приемът на деца се осъществява от 07.15 до 8.30 ч., а вземането на децата да става от 16.00 до 18.30 ч. по грфик:

Основна сграда
Група Прием Изпращане
IV 7.15 – 7.45 17.00 –18.30
IVa 7.30 – 8.00 17.00 –18.30
III 7.45 – 8.15 16.40 – 18.30
IIIa 8.00 – 8.30 16.40 – 18.30
Филиал 1 Цар Симеон
II 7.15 – 8.15 17.00 – 18.30
I 7.45 – 8.30 16.00 – 18.00
Филиал 2 Капитан Райчо
IV 7.15 – 7.45 17.00 –18.30
IIа 7.30 – 8.00 16.30 – 18.15
Ia 7.45 – 8.15 16.00 – 18.00
8.00 – 8:30 16.00 – 18.00

 

 1. При невъзможност лично да водят и вземат децата си, родителите/ настойниците подават заявление-декларация до директора, в която дават съгласието си и поемат отговорността друго лице да поеме техните функции. В заявлението трябва да бъдат упоменати личните данни на упълномощеното лице, телефонен номер за връзка и срок на действие на пълномощията.
 2. При нежелание на един от родителите детето да се дава на другия родител в резултат на съдебно решение, то първият подава заявление-декларация до директора и прилага копие от съдебното решение
 3. В изключителни случаи, когато поради обективни или субективни причини родителите/ настойниците са възпрепятствани да водят децата до 8:30ч., те подават заявление-декларация до директора, в което описват съответните причини и часа на закъснение.
 4. Не се допуска влизането на родителите в сградата на детската градина, като в двора и пред входа, родителите спазват дистанция от 1.5-2 метра от другите деца и родители.
 5. Сутрин децата се приемат от централния вход, след което преминават в групите си, придружавани от служители на детската градина След обяд, ако времето е подходящо и децата са на двора се вземат от площадките по групи. Когато децата са в сградата, се звъни по домофонната уредба в съответната група и детето се предава на родителя от служител на ДГ.
 6. Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено със заповед лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици
 7. При установена температура на детето, по- висока от 37.3 градуса, както и в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето (суха кашлица, затруднено дишане, възпалено гърло, умора, болки, загуба на вкус и обоняние и др.) се  отказва приемане.
 8. Родителите организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то е проявило признаци на заболяване по- късно през деня
 9. Родителите осигуряват най- необходимите за децата дрехи за преобличане, като това е препоръчително да е в необемни раници.
 10. Забранява се внасянето на лични вещи – играчки, книжки, възглавнички и др.
 11. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
 12. Родителите , солидарно с екипа на детската градина допринасят за изграждане на хигиенни навици и достъпно запознаване на децата от необходимостта да се спазват някои правила: за миене на ръцете, избягване на прегръщане и целуване на връстниците от групата, лапане на играчки и други подобни.

Отсъствия на децата

 1. Посещението на децата от яслена група, І-ва и ІІ-ра възрастова група в детската градина може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомление от родителите или настойниците,. с изключение на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
 2. За периода на отсъствие по болест на децата, родителите/настойниците/ представят медицинска бележка.
 3. При отсъствие 10 календарни дни по семейни причини, родителите/ настойниците представят талон от лекар, че детето няма контакт с ОЗБ или попълват декларация по образец в детската градина, че детето няма контакт със заразно болни през последните 14 дни.
 4. При отсъствие 60 календарни дни родителите/ настойниците представят на медицинската сестра резултати от чревни изследвания.
 5. Посещението на децата в подготвителна за училище група е задължително.
 6. Децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас- трета и четвърта група, могат да отсъстват по семейни причини не повече от 10 дни за периода от 15 септември до 31 май и след предварително писмено уведомление от родителите. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини, като за тях се представя съответен документ / медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва.

Такси

/В съответствие с чл. 34, ал 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна/

 1. За ползване на целодневна детска градина и детска ясла от родителите /настойниците се събират месечни такси в размер до 48 лв., от които:

20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца.

28 лв. диференцирана такса, съобразно посещаемостта.

 1. За ползване на детска градина от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите /настойниците заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100 лв.
 2. Плащане на такси- по електронен път чрез E-pay или Easy-payе, чрез издаване на персонален код от детската градина. Информацията за кода си, можете да получите от Касиер-домакина.

За да използвате системата за безкасово плащане е необходимо:

- да се регистрирате в www.epay.bg

- Да влезете в системата за разплащане на адрес: https://dg.dolphin-3.bg/login

 1. В случай на невъзможност за заплащане по електронен път таксите се заплащат при касиер-домакина от 1-во до 8-мо число на месеца до 11.00 часа. При спазване на съответните противоепидимични мерки

Взаимодействие с родителите

 1. За времето на въведените противоепидемиологични мерки в страната , родителските срещи, ще се провеждат в електронна среда: чрез различни приложения и платформи, за които ще получите информация от учителите по групи.
 2. Комуникацията в различните групи ще се осъществява от създадените вътрешни Фейсбук страници, както и по телефона.
 3. Информация може да получите и на официалния ни сайт https://cdg4temenujka.com/

Често задавани въпроси

След като няма да имаме родителска среща, как ще се процедира, по какъв ред ще се приемат децата?

Отговор:

Децата  по наредба се приемат до 30 дни считано от 15 септември.

С цел плавна адаптация на децата в рамките на тези 30 дни, учителските екип ще изготвят ПРИМЕРЕН график за поетапен прием.

Може да заявите на учителския екип примерна дата в седмиците 15-18 септември; 21-25 септември; 28-02 октомври; 5-9 октомври, 12-14 октомври.

При необходимост учителите ще Ви прозвънят за уточняване.

 

Колко време преди започването на детска градина трябва да се направят изследванията?

Отговор:

       Списък с необходимите Медицински документи за прием на деца в ДГ

 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити. Документа е годен  до 15 дни от издаването.
 2. Изследвания на кръв и урина. Документа е годен до 7 дни от издаването.
 3. Копие на всички задължителни за възрастта имунизации, заверено от личен лекар „Вярно с оригинала” с подпис и печат на лекаря.
 4. Здравно–профилактична карта, попълнена от личния лекар с включени всички имунизации и серийните им номера, алергии, други специфични заболявания.
 5. Медицинска бележка от личен лекар, с която се удостоверява, че детето е клинично здраво, не е в контакт с ОЗБ, не е опаразитено. Документа е годен до  3 дни от издаването.

Забележки: Не се приемат деца, които нямат проведени задължителни имунизации и реимунизации за възрастта им, съгласно изискванията на Наредба № 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Издадена от министъра на здравеопазването изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4.10.2019г.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се примат в детското заведение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в РБ, изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4.10.2019г.


Съобщение:

Уважаеми родители на деца родени 2017г. - бъдещите първи групи,

Предвид сложността на обстановката с COVID-19 и необходимостта да се спазват всички мерки, свързани с ограничаване на неговото разпространение и контактите между лицата, е целесъобразно и оправдано да не проведем предварително обявенате за 11.08.2020г. и 12.08.2020г. от 18.00ч. родителски срещи.

Поради усложнената обстановка, заедно трябва да се научим да използваме дистанционен начин на контакт и електронен начин на плащане на такси за посещения в градината.

Очаквайте допълнителна информация!


СЪОБЩЕНИЕ относно ПРИЕМА в I група

Уважаеми родители,

Надяваме се, че вече сте се запознали с изискванията за прием на деца в първа група (родени през 2017г) .

Системата за регистрация на молбите за прием в първа група отваря в 00,00часа на 01.06.2020г и затваря на 15.06.2020г. в 23.59часа.

Ако желаете да регистрирате молбата си в администрацията на ДГ №4 „Теменужка“,не е нужно да носите документи.Достатъчно е да представите лична карта и ЕГН на родителя и детето. Необходимо е да знаете датата на адресната регистрация на детето по постоянен (или настоящ) адрес.

Ние ще Ви помогнем на място с попълването на молбата в системата.

Желаем Ви успех!

от Ръководството


Възстановяване на приема на деца след Covid19


Без такса за ползване на детска градина

Уважаеми родители,

 

Информираме Ви, че
родителитe / настойниците не дължат такса за ползване на детска градина за периода на извънредното положение на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

Родителите ще могат да заплатят таксите за присъствените дни от месец март след възобновяване дейността на детските градини, като за периода на забава няма да дължат лихви на основание чл.6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна

Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.

График и контакти:

Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·        всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038

Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт
·        всеки работен ден от 10ч. -  12ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com;  0887 498 047

Марина Габровска -  психотерапевт, медиатор

·         всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна


Седмица на бащата 2019

Детска градина № 4 „Теменужка“ – гр.Варна се включи  в  „Седмицата на Бащата“ със следните дейности:

 

Втора група, основна сграда

12.11.19 г.

 

1.      „Четем заедно с тати“ – четене на любима приказка на децата от групата от баща

 

 

Втора група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

2. „Моята професия“ – баща разказва са своята професия

 

 

Втора „А“ група, основна сграда

 

 

Засаждане на елхичка в градинката към площадката за игра

1.      Подготовка на почвата – 13.11.19 г.

2.      Засаждане на дръвчето – 14.11.19 г.

 

 

 

Трета група, основна сграда

11.11.19 г.

 

1.      „Тате, каква е твоята професия? “ – бащи разказват за професиите си

 

 

Трета  група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

2.      „Тате, прочети ми приказка“– литературно четене –бащи, батковци, дядовци

3.      „Семейна работилница“ – изработване на експонати, изработени от природни материали от сръчните ръце на татко заедно с детето.

 

 

 

Трета „А“ група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

1.      Запознаване с играта „Шах“ и „Кубчето на Рубик“

 

 

Трета „А“ група, основна сграда

14.11.19 г.

 

2.Весели игри на открито – „Сляпа баба“, надбягване на един крак и др.

 

 

 

Трета „Б“ група,ф.2

14.11.19 г.

 

 

1.      Запознаване с професията „Фотограф-оператор“ – среща с бащата на Микаела Ламбова

 

 

Трета „Б“ група,ф.2

14.11.19 г.

 

 

2.      Запознаване с професията „ Корабен механик“ – среща с бащата на Антония Занкова

 

 

 

 

Четвърта група,

Ф.1

12.11.19 г.

17.15 ч

 

1.      Изработване на хранилки за птици

 

 

 

Четвърта група,

Ф.1

14.11.19 г.

 

 

2.      Организиране на изложба „Заедно с моя баща“

 

 

 

Четвърта „А“ група,ф.2

12.11.19 г.

14.11.19 г.

 

 

„С татко е лесно“ –

изскубване на летни цветя, риголване на цветни фигури, плевене и окопаване на подправки /зазимяване/, резитба жив плет, събиране и изнасяне на шума

 

 

 

Четвърта „Б“ група,ф.2

През цялата седмица

 

„С татко е весело“ –весели и забавни игри на открито; представяне на снимки от най-веселите моменти

 

 

 

Четвърта „Б“ група,ф.2

 

 

Работилница с деца и бащи – изработване на различни експонати от отпадъчни материали;  изработване на къщичка за птиции поставянето й на дърво в детската градина

 

 


Гордо задвижван от WordPress