Седмица на бащата 2019

Детска градина № 4 „Теменужка“ – гр.Варна се включи  в  „Седмицата на Бащата“ със следните дейности:

 

Втора група, основна сграда

12.11.19 г.

 

1.      „Четем заедно с тати“ – четене на любима приказка на децата от групата от баща

 

 

Втора група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

2. „Моята професия“ – баща разказва са своята професия

 

 

Втора „А“ група, основна сграда

 

 

Засаждане на елхичка в градинката към площадката за игра

1.      Подготовка на почвата – 13.11.19 г.

2.      Засаждане на дръвчето – 14.11.19 г.

 

 

 

Трета група, основна сграда

11.11.19 г.

 

1.      „Тате, каква е твоята професия? “ – бащи разказват за професиите си

 

 

Трета  група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

2.      „Тате, прочети ми приказка“– литературно четене –бащи, батковци, дядовци

3.      „Семейна работилница“ – изработване на експонати, изработени от природни материали от сръчните ръце на татко заедно с детето.

 

 

 

Трета „А“ група, основна сграда

13.11.19 г.

 

 

1.      Запознаване с играта „Шах“ и „Кубчето на Рубик“

 

 

Трета „А“ група, основна сграда

14.11.19 г.

 

2.Весели игри на открито – „Сляпа баба“, надбягване на един крак и др.

 

 

 

Трета „Б“ група,ф.2

14.11.19 г.

 

 

1.      Запознаване с професията „Фотограф-оператор“ – среща с бащата на Микаела Ламбова

 

 

Трета „Б“ група,ф.2

14.11.19 г.

 

 

2.      Запознаване с професията „ Корабен механик“ – среща с бащата на Антония Занкова

 

 

 

 

Четвърта група,

Ф.1

12.11.19 г.

17.15 ч

 

1.      Изработване на хранилки за птици

 

 

 

Четвърта група,

Ф.1

14.11.19 г.

 

 

2.      Организиране на изложба „Заедно с моя баща“

 

 

 

Четвърта „А“ група,ф.2

12.11.19 г.

14.11.19 г.

 

 

„С татко е лесно“ –

изскубване на летни цветя, риголване на цветни фигури, плевене и окопаване на подправки /зазимяване/, резитба жив плет, събиране и изнасяне на шума

 

 

 

Четвърта „Б“ група,ф.2

През цялата седмица

 

„С татко е весело“ –весели и забавни игри на открито; представяне на снимки от най-веселите моменти

 

 

 

Четвърта „Б“ група,ф.2

 

 

Работилница с деца и бащи – изработване на различни експонати от отпадъчни материали;  изработване на къщичка за птиции поставянето й на дърво в детската градина

 

 


Механизъм за съвместна работа на институциите

1.Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: obhvat@mon.bg
2.Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ.

Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):

– еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

– производители на плодове и зеленчуци…


ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещениe под наем

ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещениe под наем / физкултурен салон на ул. „Кап. Р. Николов “ №103-А / за образователни цели.
Срок на подаване на документите от 14.05.2019 г. до 28.05.19 г. вкл.от 10.00 до 14.00 часа в сграден фонд -филиал на ул.“Кап .Р.Николов “ № 103 -А.

Провеждане на конкурса-

29 .05. 2019 от 14.00 часа в сграден фонд – филиал на ул. „Кап. Р.Николов “ № 103-А .


ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещения под наем за образователни цели.

ДГ № 4 „Теменужка “ обявява конкурс за почасово отдаване на помещения под наем за образователни цели.
Срок на подаване документите от 29.08.2018 г. до 13.09.18 г. в основна сграда на ул. „Шейново “ № 18 от 10.00 до 14.00 часа .
Провеждане на конкурса- 14.09.2018. от 14.00 ч. в ДГ №4


График и дневен ред за родителски срещи – септември 2017

З А П О В Е Д  №  02 /18 . 09.  2017  ГОД.

 

На основание чл.259 от ЗПУО

определям график и дневен ред за родителски срещи

 

I .ГРАФИК

 

група учители Дата час
ОСНОВНА СГРАДА
1. Първа Добрева-Михайлова 26.09- вторник 17.15
2 Първа“А“ Петкова-Донева 03.10.- вторник 17.15
3. Четвърта Тодорова Костова 28.09.-четвъртък 17.15
4. Четвърта „А“ Златарова-Попова 27.09.-сряда 17.15
 

ФИЛИАЛ НА УЛ.“ЦАР СИМЕОН I „

4. Втора Михова-Вълкова 26.09.- вторник 17.15
5 Трета Несторова- Маринова 28.09.-четвъртък 17.15
                                                  ФИЛИАЛ НА УЛ.“КАП.Р. НИКОЛОВ „
7. Първа „Б“ Атанасова – Георгиева  28.09.-четвъртък 17.15
8. Втора „А“ Хотинова – Парушева/зам.Стойчева  26.09.- вторник 17.15
9. Втора „Б“ Иванова -Димитрова/зам.Георгиева 29.09.-петък 17.15
10. Трета“А“ Максимова -Дянкова 20.09.-сряда 17.15

 

II.ДНЕВЕН РЕД

 1.Запознаване с:

1.1.ДОС за съответната възрастова група

1.2.Организация на образователния процес – седм. разпределение и дневен режим

1.3.За първа група– чл.35 от Наредба № 5 /03.06.2016 г.“ В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио “

1.4.Учебни помагала – за трета и четвърта възрастова група

1.5. Запознаване с писмо с изх.№ 9107-221/11.09.2017 г на МОН

1.6. За първа група Запознаване на родителите/настойниците на децата  с  глава четиринадесета „Обществени съвети” от ЗПУО  и глава трета- Дейност на обществения съвет и организация на работа  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища . . Избор на двама родители/настойници /основен и резервен член/ за членове на обществения съвет

2.Избор на :

2.1.Родителски актив за първа група

Съгласно ПДДГ :

14.Учителите провеждат планираните в годишния план родителски срещи , съгласно заповед на директора , в която е фиксирана дата , час и  дневен ред .За всяка родителска среща се води  списък на присъстващите родители срещу подпис  и протокол.

14.1. Протокола  се води от родител , избран на първата родителска среща.  Всеки протокол  включва :пореден номер,като  номерацията започва с № 1за всяка учебна година ,дневен ред ,обсъждания ,взети решения.За всяко решение  се прави запис на  брой гласове „за , против ,въздържал се „

Подписана , подпечатана и сканирана заповедта е  изпратена по ел.поща на ЗДУД .

 

 

Директор :/Н.Славчева /……………………….

 


Децата от ЦДГ № 4 участваха в конкурсите „България през моите очи“ и „Моята любима плюшена играчка“

В конкурса „България през моите очи“ участваха рисунки на Пейчо Пламенов Зарифов; Виктория Константинова Терзийска; Елена Владимирова Попова; Катрин Свилен Колева; Мариана Мартинова Керинска.

 

В конкурса „Моята любима плюшена играчка“ участваха рисунки на Белослава Вълчева, Катерина Николова, Анелия Цакова, Радослав Вълчев, Маги Маринова, Виктория Терзийска, Виктория Саркизова, Ралица и Далия Димитрови, Елена Попова, Илиян Максимов, Михаил Кунев, Петър Димотикалиев, Никол Начева, Катрин Колева, Александър Георгиев.

 


Поздрав

Децата от втора „А“ група с учители г-жа Хотинова и г-жа Парушева отправиха към своите родители утринен поздрав за Деня на християнското семейство.

 

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група

Децата от втора „А“ група