Продължете към съдържанието

Съобщение за отдаване на помешения под наем

ОБЩИНА ВАРНА

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „ТЕМЕНУЖКА”

гр.Варна, ул. “Шейново”№ 18

тел:052/460-117; e-mail:temenujka_4@abv.bg

К О Н К У Р С Н И У С Л О В И Я

за отдаване под наем на помещения,общинска публична собственост за провеждане на образователна дейност съгласно Заповед №1969/16.06.2014г на Кмета на Община Варна

и във връзка със Заповед на директора на ЦДГ № 4 „Теменужка“ № 429/25.08.2014.

І. Предмет на конкурса:отдаване под наем на помещения в ЦДГ № 4 „Теменужка”на

,както следва:

 

Помещение

Площ

Образователна дейност Обособена позиция

Физкултурен салон/филиал на ул.”Кап.Р.Николов”

70 кв. м

обучение по футбол вторник – от 16.00 ч. до 17:00 ч.

четвъртък- от 16.00 ч. до 17:00 ч.

Физкултурен салон/филиал на ул.”Цар Симеон „№14

94 кв.м

Обучение по модерни танци вторник от 15.30 до 16.30ч.-

четвъртък -от 15.30 до 16.30ч.

Кабинет/филиал на ул.”Цар Симеон „№14

16 кв.м

обучение по изобразително изкуство

понеделник от 11 ч. до 12:00 ч.

кабинет/филиал на ул.”Цар Симеон „№14

16 кв.м

Обучение по английски език

вторник- от 11.30 до 12.30

четвъртък – от 11.30 до 12.30

ІІ. Начална конкурсна цена на обектите, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”, приета от Общински съвет-Варна:

Помещение

Наем за един астрономически час

Физкултурни салони

8.00 лева

Кабинет

6.00 лева

Достъп за оглед: при получаване на конкурсната документация (29.08.2014г. до 11.09.2014г)

или в периода на приемане на документи след предварителна уговорка.

ІІІ.Общи условия за участие:

Право на участие в процедурата имат всички български физически и юридически лица, както и техните обединения. Помещенията не могат да се преотдават на трети лица и се ползват изключително за образователни учебни дейности.

Необходимо условие за участие в процедурата е попълване на документацията и внасяне на офертните документи по реда, правилата и изискванията дадени в настоящите условия.

Срок и място за получаване на конкурсната документация – от 29.08.2014г. до 11.09.2014г. от 10.00 до 14.00 ч. в канцеларията на ЦДГ № 4 „Теменужка”от ЗАС –Ст.Георгиева. Конкурсната документация включва:

1 Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия.

2 Декларация по образец за извършване оглед на обекта.

3.Декларация по образец за неразгласа на информация предоставена във връзка с участието в конкурса

4 Проект на договор.

ІV. Депозит. За участие в процедурата кандидатът предоставя депозит в размер на стартовата месечната наемна цена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”. по сметката на ЦДГ № 4 „Теменужка” Варна:

ЦКБ- АД – Варна
IBAN- IBAN: BG76 CECB 9790 33D2 0559 00

BIC – CECBBGSF
депозитна такса за участие в конкурса за отдаване под наем на помещения в ЦДГ № 4 „Теменужка”

V. Условия и изисквания към кандидатите:

Документите се внасят от 29.08.2014г. до 11.09.2014г. вкл. до 16.00 ч. в кабинета на ЗАС .

Комплектът офертни документи следва да съдържа

1. Заявление по образец за участие в конкурса;

2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел , регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на участника, че:

> Не е обявен в несъстоятелност

> Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност

> Не се намира в ликвидация

4. Декларация по образец за получаване и запознаване с конкурсните условия;

5. Декларация по образец за извършен оглед на обекта

6. Декларация по образец за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса

7. Платежен документ за внесен депозит

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно – осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите (оригинал или копие, заверено от участника);

9. Служебна бележка за не дължими общински вземания към Община Варна (оригинал или копие, заверено от участника);

10. Проект на договор по образец, подписан от участника

11. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението

12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;.

 

ИзискванияУчастниците в конкурса представят предложенията си в запечатан непрозрачен плик, върху който отбелязват името /фирмата/ и адреса на участника, обекта-предмет на конкурса и обособените позиции за които кандидатства.

Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се приемат.

VІ. Провеждане на конкурса – на 12.09.2014г. от 14,00ч. в ЦДГ № 4 „Теменужка”

 1. Когато в срока определен за подаване на конкурсните предложения постъпи предложение само от един кандидат или не постъпи предложение този срок може да бъде удължен с още 14 дни по преценка на конкурсната комисия. Удължаването на срока се обявява най-малко в два местни ежедневника, на информационното табло и на официалната страница на детското заведение .
 2. Лицата, подали предложения или техни представители имат право да присъстват на конкурса, като се легитимират пред конкурсната комисия,чрез представяне на документ за самоличност, а в случаите на упълномощаване – нотариално заверено пълномощно.
 3. Решенията на комисията се приемат с обикновено мнозинство от членовете . Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
 4. На първо място се класира участника, предложил най-висока цена за съответната позиция.
 5. При условие, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, следва процедурата да се прекрати и да се проведе нов конкурс.
 6. В срок от три работни дни от провеждане на заседанието, комисията представя мотивиран доклад на Директора на детското заведение, който съдържа предложения за определяне на участници, спечелили конкурса и класиране по ред на следващите участници, отговарящи на конкурсните условия.
 7. В срок от три работни дни след получаване на доклада, директорът на ДЗ издава заповед, с която обявява класирането по съответните обособени позиции.
 8. Резултатите от конкурса се изнасят на информационното табло и участниците се уведомяват писмено.
 9. До шест работни дни от датата на провеждане на конкурса директора на детското заведение на основание доклад на комисията по конкурса, издава заповед, с която обявява класирането по съответните обособени позиции.
 10. Заповедта за класиране на участниците подлежи на обжалване по реда на чл.14 9 от Административно процесуалния кодекс.
 11. В срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта, с която обявява класирането по съответните обособени позиции се освобождават депозитите на участниците, като този , отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата по предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговия депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.
 12. Директорът сключва договор за наем със спечелилия конкурса по приложения към конкурсната документация образец, в срок до тридесет дни от влизане в сила на заповедта за класиране на участниците след извършен предварителен контрол от дирекция „ОМДС“. Договорът се подписва и от съответния главен счетоводител.
 13. Внасяне на каквито и да било изменения в предоставения с конкурсната документация договор или неявяването на спечелилия конкурса участник за сключване на договор се счита за отказ и гаранцията му не подлежи на връщане.
 14. В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия конкурса участник, гаранцията му се задържа, а директорът въз основа на доклад от председателя на конкурсната комисия издава заповед за даване на нов срок от 30дни за сключване на договор със следващия класиран участник по условията на офертата му. Със същата заповед се определя и нов срок, в който класираният на следващо място участник следва да внесе сума в размер на един месечен наем по предложената оферта като гаранция за изпълнение на договора.
 15. Ако в определения срок не бъде сключен договор по причини, независещи от волята на участника, спечелил конкурса, съответно на класирания на следващо място участник, директорът издава заповед за удължаване на срока за сключване на договор
 16. При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията на договора.

VІІ. Не се разглеждат предложения,които: са подадени след срока, определен със заповед на директора на ЦДГ № 4 „Теменужка”; са подадени в незапечтен или прозрачен плик; не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса; не съдържат, който и да е от документите посочени в конкурсната документация;

VІІІ. Класиране на участника: Най-висока цена за съответната позиция

Вашият коментар