октомври 2020

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Обща информация за проекта На 16.05.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на… Прочетете повече »Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“