ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за функциониране на детското заведение през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за функциониране на детското заведение

през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

        Правила са изготвени в съответствие заповед на министъра на здравеопазването за епидемиологичната обстановка в страната  и Насоки за работа в детските градини в условията на  COVID-19, изготвени от Министерството на образованието и Министерството на здравеопазването.

Целта на тези мерки и правила е да се осигурят условия, детската градина  да остане максимално без рискова среда, като съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Важно е и за всички нас- учители и родители, да  осигурим  условия за поддържане на положителен психоклимат, за намаляване на факторите на напрежение и стрес и за спокойно пребиваване на децата в детската градина.

Ред за приемане  на децата:

 1. Работното време на детската градина се променя както следва:

Сутрин от 7.00  до 18.30 ч. вечер, като приемът на деца се осъществява от 07.15 до 8.30 ч., а вземането на децата да става от 16.00 до 18.30 ч. по грфик:

Основна сграда
Група Прием Изпращане
IV 7.15 – 7.45 17.00 –18.30
IVa 7.30 – 8.00 17.00 –18.30
III 7.45 – 8.15 16.40 – 18.30
IIIa 8.00 – 8.30 16.40 – 18.30
Филиал 1 Цар Симеон
II 7.15 – 8.15 17.00 – 18.30
I 7.45 – 8.30 16.00 – 18.00
Филиал 2 Капитан Райчо
IV 7.15 – 7.45 17.00 –18.30
IIа 7.30 – 8.00 16.30 – 18.15
Ia 7.45 – 8.15 16.00 – 18.00
8.00 – 8:30 16.00 – 18.00

 

 1. При невъзможност лично да водят и вземат децата си, родителите/ настойниците подават заявление-декларация до директора, в която дават съгласието си и поемат отговорността друго лице да поеме техните функции. В заявлението трябва да бъдат упоменати личните данни на упълномощеното лице, телефонен номер за връзка и срок на действие на пълномощията.
 2. При нежелание на един от родителите детето да се дава на другия родител в резултат на съдебно решение, то първият подава заявление-декларация до директора и прилага копие от съдебното решение
 3. В изключителни случаи, когато поради обективни или субективни причини родителите/ настойниците са възпрепятствани да водят децата до 8:30ч., те подават заявление-декларация до директора, в което описват съответните причини и часа на закъснение.
 4. Не се допуска влизането на родителите в сградата на детската градина, като в двора и пред входа, родителите спазват дистанция от 1.5-2 метра от другите деца и родители.
 5. Сутрин децата се приемат от централния вход, след което преминават в групите си, придружавани от служители на детската градина След обяд, ако времето е подходящо и децата са на двора се вземат от площадките по групи. Когато децата са в сградата, се звъни по домофонната уредба в съответната група и детето се предава на родителя от служител на ДГ.
 6. Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено със заповед лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици
 7. При установена температура на детето, по- висока от 37.3 градуса, както и в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето (суха кашлица, затруднено дишане, възпалено гърло, умора, болки, загуба на вкус и обоняние и др.) се  отказва приемане.
 8. Родителите организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то е проявило признаци на заболяване по- късно през деня
 9. Родителите осигуряват най- необходимите за децата дрехи за преобличане, като това е препоръчително да е в необемни раници.
 10. Забранява се внасянето на лични вещи – играчки, книжки, възглавнички и др.
 11. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
 12. Родителите , солидарно с екипа на детската градина допринасят за изграждане на хигиенни навици и достъпно запознаване на децата от необходимостта да се спазват някои правила: за миене на ръцете, избягване на прегръщане и целуване на връстниците от групата, лапане на играчки и други подобни.

Отсъствия на децата

 1. Посещението на децата от яслена група, І-ва и ІІ-ра възрастова група в детската градина може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомление от родителите или настойниците,. с изключение на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка.
 2. За периода на отсъствие по болест на децата, родителите/настойниците/ представят медицинска бележка.
 3. При отсъствие 10 календарни дни по семейни причини, родителите/ настойниците представят талон от лекар, че детето няма контакт с ОЗБ или попълват декларация по образец в детската градина, че детето няма контакт със заразно болни през последните 14 дни.
 4. При отсъствие 60 календарни дни родителите/ настойниците представят на медицинската сестра резултати от чревни изследвания.
 5. Посещението на децата в подготвителна за училище група е задължително.
 6. Децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас- трета и четвърта група, могат да отсъстват по семейни причини не повече от 10 дни за периода от 15 септември до 31 май и след предварително писмено уведомление от родителите. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини, като за тях се представя съответен документ / медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва.

Такси

/В съответствие с чл. 34, ал 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна/

 1. За ползване на целодневна детска градина и детска ясла от родителите /настойниците се събират месечни такси в размер до 48 лв., от които:

20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца.

28 лв. диференцирана такса, съобразно посещаемостта.

 1. За ползване на детска градина от деца в подготвителна група, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, родителите /настойниците заплащат месечна такса за периода от 01.06. до 14.09. в размер на 100 лв.
 2. Плащане на такси- по електронен път чрез E-pay или Easy-payе, чрез издаване на персонален код от детската градина. Информацията за кода си, можете да получите от Касиер-домакина.

За да използвате системата за безкасово плащане е необходимо:

- да се регистрирате в www.epay.bg

- Да влезете в системата за разплащане на адрес: https://dg.dolphin-3.bg/login

 1. В случай на невъзможност за заплащане по електронен път таксите се заплащат при касиер-домакина от 1-во до 8-мо число на месеца до 11.00 часа. При спазване на съответните противоепидимични мерки

Взаимодействие с родителите

 1. За времето на въведените противоепидемиологични мерки в страната , родителските срещи, ще се провеждат в електронна среда: чрез различни приложения и платформи, за които ще получите информация от учителите по групи.
 2. Комуникацията в различните групи ще се осъществява от създадените вътрешни Фейсбук страници, както и по телефона.
 3. Информация може да получите и на официалния ни сайт https://cdg4temenujka.com/