Продължете към съдържанието

Често задавани въпроси

След като няма да имаме родителска среща, как ще се процедира, по какъв ред ще се приемат децата?

Отговор:

Децата  по наредба се приемат до 30 дни считано от 15 септември.

С цел плавна адаптация на децата в рамките на тези 30 дни, учителските екип ще изготвят ПРИМЕРЕН график за поетапен прием.

Може да заявите на учителския екип примерна дата в седмиците 15-18 септември; 21-25 септември; 28-02 октомври; 5-9 октомври, 12-14 октомври.

При необходимост учителите ще Ви прозвънят за уточняване.

 

Колко време преди започването на детска градина трябва да се направят изследванията?

Отговор:

       Списък с необходимите Медицински документи за прием на деца в ДГ

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити. Документа е годен  до 15 дни от издаването.
  2. Изследвания на кръв и урина. Документа е годен до 7 дни от издаването.
  3. Копие на всички задължителни за възрастта имунизации, заверено от личен лекар „Вярно с оригинала” с подпис и печат на лекаря.
  4. Здравно–профилактична карта, попълнена от личния лекар с включени всички имунизации и серийните им номера, алергии, други специфични заболявания.
  5. Медицинска бележка от личен лекар, с която се удостоверява, че детето е клинично здраво, не е в контакт с ОЗБ, не е опаразитено. Документа е годен до  3 дни от издаването.

Забележки: Не се приемат деца, които нямат проведени задължителни имунизации и реимунизации за възрастта им, съгласно изискванията на Наредба № 15/12.05.2005г. за имунизациите в Република България, Издадена от министъра на здравеопазването изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4.10.2019г.

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се примат в детското заведение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15/12.05.2005г. за имунизациите в РБ, изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4.10.2019г.