График и дневен ред за родителски срещи – септември 2017

З А П О В Е Д  №  02 /18 . 09.  2017  ГОД.

 

На основание чл.259 от ЗПУО

определям график и дневен ред за родителски срещи

 

I .ГРАФИК

 

група учители Дата час
ОСНОВНА СГРАДА
1. Първа Добрева-Михайлова 26.09- вторник 17.15
2 Първа“А“ Петкова-Донева 03.10.- вторник 17.15
3. Четвърта Тодорова Костова 28.09.-четвъртък 17.15
4. Четвърта „А“ Златарова-Попова 27.09.-сряда 17.15
 

ФИЛИАЛ НА УЛ.“ЦАР СИМЕОН I „

4. Втора Михова-Вълкова 26.09.- вторник 17.15
5 Трета Несторова- Маринова 28.09.-четвъртък 17.15
                                                  ФИЛИАЛ НА УЛ.“КАП.Р. НИКОЛОВ „
7. Първа „Б“ Атанасова – Георгиева  28.09.-четвъртък 17.15
8. Втора „А“ Хотинова – Парушева/зам.Стойчева  26.09.- вторник 17.15
9. Втора „Б“ Иванова -Димитрова/зам.Георгиева 29.09.-петък 17.15
10. Трета“А“ Максимова -Дянкова 20.09.-сряда 17.15

 

II.ДНЕВЕН РЕД

 1.Запознаване с:

1.1.ДОС за съответната възрастова група

1.2.Организация на образователния процес – седм. разпределение и дневен режим

1.3.За първа група– чл.35 от Наредба № 5 /03.06.2016 г.“ В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио “

1.4.Учебни помагала – за трета и четвърта възрастова група

1.5. Запознаване с писмо с изх.№ 9107-221/11.09.2017 г на МОН

1.6. За първа група Запознаване на родителите/настойниците на децата  с  глава четиринадесета „Обществени съвети” от ЗПУО  и глава трета- Дейност на обществения съвет и организация на работа  от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища . . Избор на двама родители/настойници /основен и резервен член/ за членове на обществения съвет

2.Избор на :

2.1.Родителски актив за първа група

Съгласно ПДДГ :

14.Учителите провеждат планираните в годишния план родителски срещи , съгласно заповед на директора , в която е фиксирана дата , час и  дневен ред .За всяка родителска среща се води  списък на присъстващите родители срещу подпис  и протокол.

14.1. Протокола  се води от родител , избран на първата родителска среща.  Всеки протокол  включва :пореден номер,като  номерацията започва с № 1за всяка учебна година ,дневен ред ,обсъждания ,взети решения.За всяко решение  се прави запис на  брой гласове „за , против ,въздържал се „

Подписана , подпечатана и сканирана заповедта е  изпратена по ел.поща на ЗДУД .

 

 

Директор :/Н.Славчева /……………………….

 


Остави отговор

Имейл адресът няма да бъде публикуван.

Гордо задвижван от WordPress