Продължете към съдържанието

Образователно направление Физическа култура

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Физическа култура“

 

Формираните интереси и мотивация, положителните самоизяви, взаимодействията, контролът и самоконтролът в игрови ситуации са предпоставки за развитие на стремежа към физическо самоусъвършенстване, за двигателна и личностна активност, за приложение на собствени идеи и опит в разнообразни условия.

 

Ядро „Естествено-приложна двигателна дейност“

 • Познава и изпълнява естествено-приложните движения ходене, бягане, скачане, хвърляне, лазене, провиране, катерене и вис.
 • Спазва основните изисквания за точно изпълнение на естествено-приложните движения и двигателни дейности при безопасност и взаимопомощ.
 • Комбинира естествено-приложните движения съобразно задачите и разкрива техните въздействия и особености.
 • Изпълнява двигателна дейност с организиращ характер (строяване, престрояване и др.).
 • Прилага изучени физически упражнения в игри и в разнообразни условия.
 • Разбира значимостта на двигателната дейност за здравето и за хармоничното физическо развитие, за спорта, за различните дейности и професии.
 • Проявява активност при изпълнение на физическите упражнения.
 • Изразява удовлетвореност от индивидуални и групови изпълнения на двигателни дейности.

 

Ядро „Спортно-подготвителна двигателна дейност“

 • Познава и назовава различни видове спорт.
 • Спазва основни особености и изисквания при изпълнения на елементи от достъпни спортове.
 • Упражнява игри с елементи на детски спортове.
 • Разбира техни характерни различия, места и изисквания за провеждане.
 • Използва спортни обекти и съоръжения, спортни уреди и пособия за вида спорт и спортен туризъм.
 • Различава спортни облекла (екипировка) съобразно вида спорт.
 • Познава и спазва основни правила в детските спортове и туризма.
 • Осъзнава значението на спорта и туризма за развитието на човека.
 • Проявява своето отношение към спорта чрез двигателна активност, поведение и емоционалност.
 • Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите при съревнователни условия и игри.

 

Ядро „Физическа дееспособност“

 • Изпълнява самостоятелно комплекси от общоразвиващи физически упражнения за повишаване функционалните възможности на организма.
 • Разбира разликата между двигателните качества бързина, сила, издръжливост, гъвкавост и ловкост.
 • Проявява двигателна активност за физическо самоусъвършенстване чрез системни целенасочени двигателни изпълнения.
 • Разбира връзката между двигателни способности, умения, навици и качества и спортен резултат.
 • Определя значението на физическата дееспособност за здравето и успеваемостта, и реализацията на човека.
 • Разбира приложението на двигателните качества в различни спортове, туризъм, професии и ситуации.

 

Ядро „Игрова двигателна дейност“

 • Организира подвижни игри и участва в разнообразни двигателни изпълнения и роли.
 • Прилага физически упражнения и изразява двигателни умения и качества в игри и игрови ситуации.
 • Проявява инициативност за двигателни изпълнения в различни видове подвижни игри.
 • Проявява положителни личностни качества при взаимодействия в подвижни игри и игрови ситуации. Разбира двигателни задачи и правила.
 • Преценява играта по конкретни правила и показатели – за точност, бързина, оригиналност, поведение и др.

Вашият коментар