Продължете към съдържанието

Образователно направление Математика

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Математика“

 

Обучението по математика в предучилищна възраст води до придобиването на първоначални представи за количествените, пространствените и времевите отношения на обектите от заобикалящия детето свят, развива мисленето и паметта и съдейства за повишаване на готовността за училище.

 

Ядро „Количествени отношения“

 • Определя броя на обектите (до десет) в едно множество.
 • Определя поредното място на обект в редица (по-малка или равна на десет).
 • Брои до десет.
 • Посочва първия и всеки пореден обект в дадена редица (до десет).
 • Сравнява броя на обектите (до десет) в две множества, като използва отношенията „повече“, „по-малко“ или „толкова, колкото“.
 • Изравнява броя на обектите в две множества чрез добавяне/отнемане.
 • Възприема събирането като прибавяне/обединение.
 • Възприема изваждането като отнемане/част от цяло.
 • Кодира количествени характеристики със символи.

 

Ядро „Измерване“

 • Различава и назовава пространствените измерения на обектите (дължина, широчина и височина) и използва съответните термини.
 • Измерва обекти по дължина, широчина, височина, тегло и обем с единица мярка.
 • Сравнява обекти по дължина, височина и широчина.
 • Използва специфични практически похвати за сравняване по дължина, височина, широчина, обем и маса.

 

Ядро „Пространствени отношения“

 • Определя пространствени отношения.
 • Определя взаимното разположение на обекти.
 • Определя посоки.
 • Определя собственото си място в пространството.
 • Намира предмет в рамките на определено пространство по указание.
 • Описва пространственото разположение на един или два предмета.
 • Възприема и създава модели за ориентиране в основните посоки (движение на предмети, лабиринти, квадратни мрежи, план-схеми).
 • Представя пространствени отношения със символи.

 

Ядро „Времеви отношения“

 • Разпознава и назовава основни части на денонощието (ден и нощ; сутрин, обяд, вечер).
 • Познава редуването на три денонощия (вчера, днес, утре).
 • Назовава и подрежда дни на седмицата, сезоните.
 • Възприема уреди за измерване на време (ръчни, стенни часовници).
 • Посочва върху модели на картинен календар сезони, месец, седмица, ден.
 • Възприема и пресъздава времеви отношения чрез картини и схематични модели (часовници и календари).

 

Ядро „Равнинни фигури и форми“

 • Различава, назовава и моделира равнинни геометрични фигури: кръг, квадрат, триъгълник и правоъгълник.
 • Посочва страни и върхове на геометричните фигури.
 • Сравнява и класифицира предмети по форма.
 • Комбинира и моделира геометрични фигури и ги разпознава в околната среда.
 • Открива нови особености на предмети, изработва нови предмети по план (собствен, на учителя, на други деца).

Вашият коментар