Продължете към съдържанието

Образователно направление Конструктивно-технически и битови дейности

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Конструктивно-технически и битови дейности“

 

Образователното направление е самостойно обособено като проекция към обучението на детето в първи клас. Като интегрира постиженията на детето в игрово-приложен и предметно-практически план за функциониране в природната и социалната среда, направлението се основава на стратегиите за трансфер в предучилищното възпитание и единството на познавателните и нагледно-практическите стратегии при постигането на продукт и резултат: в продуктивно-пресъздаващ план; в продуктивно-технологичен и в поддържането на ред и грижи за средата.

 

Ядро „Конструиране и моделиране“

 • Изработва модел, изделие, като повтаря демонстрирани от учителя етапи на работа. Разбира и следва указания за работа.
 • Самостоятелно оформя някои от елементите на изделието.
 • Изработва модел, като комбинира различни техники на работа, материали.

 

Ядро „Обработване и свързване на материали“

 • Различава материалите, от които са изработени различни изделия.
 • Прегъва хартия по ориентири три и повече пъти.
 • Изрязва хартия и картон по права, крива линия и начупена линия.
 • Съединява материали, като лепи, преплита, завързва, зашива.

 

Ядро „Грижи за себе си и дома“

 • Съблича, облича и подрежда самостоятелно дрехите си.
 • Сервира и подрежда прибори за хранене.
 • Подрежда и почиства мястото си в детската градина.
 • Участва в подреждането и поддържането на ред в занималнята и детската градина.

Вашият коментар