Продължете към съдържанието

Образователно направление Игрова култура

Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка

 

С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовката на децата за училище. Учебното съдържание на предучилищната подготовка включва постижимите знания, умения и отношения, които са резултат от обучението и възпитанието на децата в предучилищна възраст (от 3 до 7 години) по образователни направления и са в съответствие с културно-образователните области по чл.10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Изискванията за учебно съдържание по чл.2 включват общи и специфични знания и умения в зависимост от насочеността на образователните направления.

 

Образователно направление: „Игрова култура“

 

Игровата култура на детето е свързана с уменията му за създаване на подходяща игрова среда, в която да пресъздава начини на играене: да обиграва адекватно игрови средства по посока на игрови действия, игрови роли и игрови правила; да изпитва удовлетвореност от игрово изразяване в драматизации и театрализирани игри и да проявява емоционално положително отношение при коопериране в обредни и фолклорни игри с възрастните.

 

 

Ядро „Игрова среда“

 • Различава средства с игрово предназначение и функции: играчки и игрови материали.
 • Свързва игровия замисъл с подходящи средства за осъществяването му.
 • Спазва правила на действия и взаимоотношения в игрова ситуация съобразно замисъла.
 • Използва адекватно роли, открити правила и игрови средства за моделиране на средата.
 • Преодолява конфликти в игрова среда.

 

Ядро „Игрово артистично пресъздаване“

 • Подготвя декор за етюди и драматизации в артистично игрово пространство.
 • Пресъздава ситуации съобразно игровия театрален персонаж.
 • Различава действия на игров персонаж и ги подчинява на замисъла.
 • Съчетава роли, като режисира два или три персонажа.
 • Участва в измисляне на игрови случки и сцени.

 

Ядро „Фолклорни игри и пресъздаване“

 • Свързва местност, обстановка и сезон с фолклорни и обредни игри.
 • Разпознава природни и изобразително подготвени материали за фолклорни и обредни игри.
 • Пресъздава ролев и фантастичен персонаж в играта.
 • Съчетава подражателни и имитационни техники със съиграчи.
 • Свързва фолклорна среда със средства за изразителност в игровата общност.

Вашият коментар