Правилник за дейността на ДГ

Виж целия правилник за дейността - актуализация 10.02.2021 г.

    В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗПУО И НАРЕДБИ , В ДГ № 4 СА РАЗРАБОТЕНИ  ПРОГРАМИ И ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  

/приложения към ПДДГ /

1.Програма за превенция на ранното напускане на деца

2.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

3.Програма за прилагане на институционалните политики за подкрепа на  гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование

4. Програма за снижаване и превенция на психичното напрежение и източниците на стрес по време на работа и изпълнение на различните видове дейности  в  ДГ №4

5. Политика за подкрепа на личностното развитие на децата

6. Политики за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна дисциплина

7. Процедура за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно  развитие на децата  и при установяване на дефицити

8. Политика за взаимодействие с родителите и други инсктитуции

9. Система за поощряване на децата

10. Правила за номиниране и присъждане на морални и материални награди  на педагогическия и непедагогическия персонал

Други документи, посочени в правилника:

1- ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОКУМЕНТИТЕ В ДГ №4 „ТЕМЕНУЖКА „- на стр.29 от Правилника
2- Вътрешни правила за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол в ДГ № 4- на стр.28 от Правилника
3- Вътрешни правила за приемане ,подготовка и провеждане на храненето - стр.12 от Правилника
4-Вътрешни правила за създаване и поддържане на образователна и безопасна среда в ДГ №4 - на стр.7 от Правилника

5-Политика за защита на личните данни на стр.33 от Правилника - качена е в сайта
6- Политика за мрежова и информационна сигурност - на стр.33 от правилника
7- нов Етичен кодекс- на стр.33 от Правилника
8- Вътрешни правила за организиране на дейността на Комисията по Етика - на стр.34 от Правилника

9- Вътрешни правила за административно обслужване
10-Вътрешни правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите
11-НОВ Механизма за противодействие на тормоз и насилието в ДГ № 4