Продължете към съдържанието

Проекти

Кампания за приобщаване на децата от уязвими групи към системата на образованието в гр. Варна

На 05.10.2021 г. Международния ден на учителя, ДГ №4 Теменужка гр.Варна бе домакин на провеждането на Мотивационна кампания за родители на деца от уязвими групи за гр. Варна. Кампанията бе проведена в изпълнение на проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“,  Дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищно образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни инвестиционни фондове.

Събитието се проведе съвместно с РУО – Варна,  Община Варна, Общностен център за деца и семейства – Варна, и ОУ „Ив. Рилски“ – Варна. Мотивационната кампания протече под формата на дискусия, в която родители, експерти, педагози, мотиватор и психолог коментираха ползите от взаимодействието и връзката между институциите: семейство – детска градина – училище – центрове за работа с деца и семейства. Основна тема в дискусията беше необходимостта за пълноценна социализация на децата и  гарантиране на равен достъп до качествено образование за деца от уязвими групи.

Лекторите на кампанията Рашид Абдула и Нели Маринова представиха по атрактивен начин права, задължения и отговорности на родителя като участник във взаимодействието „детска градина – семейство“; социокултурни компетентности за участие във взаимодействията: „родители – педагогически специалисти“, „родители – непедагогически персонал“ и „родители – родители“.

Всички присъстващи отчетоха ползите от провеждане на такъв вид мотивационни кампании и очертаха перспектива за пълноценно сътрудничество.

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното

образование

Проект за предоставяне на средства за ФВ и спорт

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Училищен плод“

Национална програма „Училищно мляко“

Дейности по проекти в областта на екологията

2016