Продължете към съдържанието

ОРГАНИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

Стратегия на Детската градина

План към стратегията на ДГ

Мерки за повишаване на качеството

Годишен план 2023-2024 година

Програмна система на ДГ №4

Етичен кодекс на №ДГ4

Правилник за дейността на детската градина 2023-24 година

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина в ДГ № 4 „Теменужка“, гр. Варна

Правилник за вътрешния трудов ред

Механизъм за противодействие на тормоза

Алгоритъм за прилагане на механизма

Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ №4

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи в ДГ №4

Програма за обхващане и задържане на децата в образователната система

Седмични разпределение на ОФПВ

План квалификация – 2023-24 година

График консултации

Алгоритъм за взаимодействие на учителите със заинтересованите страни за опазване здравето на децата в ДГ №4 „Теменужка“

Вътрешни правила за риск от инфекция 2022-23 година