Продължете към съдържанието

Индикативен списък на услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации , предоставящи обществени услуги:

153. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

153. ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование

136. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

 
136 – Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
136 – Заявление за издаване на дубликат на Удостоверение за задължително предучилищно образование

Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
138 – Приемане и преместване
• Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
• Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
• Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
• Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
• Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
• Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием
141 – Издаване на диплома за средно образование
143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
149 – Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
154 – Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
155 – Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация