Етичен кодекс

на Детска градина №4 „Теменужка“

Настоящият кодекс е създаден на основание чл. 175 ал. 1, 2 и 3 от Закона за предучилищно и училищно образование във връзка с чл.7 ,ал.1 т.16 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на ръководството, учителите и служителите в ДГ № 4 определя правилата на поведение, за формиране на култура на общуване, спомагащи за утвърждаване на доброто име на детската градина в образователното пространство в града и за повишаване нивото на общественото доверие в професионализма и морала на служителите му…

ИЗТЕГЛИ ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ

Divider 31

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА – ИЗТЕГЛИ